Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Definicje :
- Właściciel - firma Codia Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Bosmańskiej 3, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000397614 NIP: 6711809791, Regon: 321143521, kapitał zakładowy 5000,00 zł posiadająca autorskie prawo majątkowe do serwisu, a także posiadająca bieżący i czynny wpływ na wizerunek sposób działania oraz charakter serwisu PanelKomentarzy.pl.
- PanelKomentarzy.pl - serwis internetowy własność  firmy Codia Sp. z o.o., potoczne nazwy określające serwis używane w obszarze serwisu i poza nim : panelkomentarzy, panel komentarzy
- Produkt - rzeczy które mogą być przedmiotem sprzedaży zgodnie z Regulaminem PanelKomentarzy.pl
- Użytkownik - podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał prawidłowej Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Codia Sp. z o.o. w ramach serwisu PanelKomentarzy.pl
- Panel komentarzy– graficzny element generowany za pomocą serwisu PanelKomentarzy.pl wyświetlający komentarze użytkownika Allegro.
- Konto - prowadzone dla Użytkownika przez PanelKomentarzy.pl  pod unikalną nazwą  (loginem) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach PanelKomentarzy.pl
- Abonament – kwota którą użytkownik zobowiązuje się do opłacania w ramach korzystania z serwisu PanelKomentarzy.pl w określonej jednostce czasowej. - Login Allegro – unikalna nazwa używana przez użytkownika w ramach serwisu Allegro.pl
2. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania z Serwisu internetowego PanelKomentarzy.pl dostępnego pod adresem internetowym http://PanelKomentarzy.pl 
2. Regulamin określa w szczególności: 
a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, 
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: 
- wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
  - warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, 
- tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym regulaminem oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. Warunki uczestnictwa w PanelKomentarzy.pl
1. Użytkownikami serwisu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Założenie konta następuje po wypełnieniu formularza i podaniu niezbędnych danych - Loginu allegro który będzie unikalną nazwa użytkownika, Hasła niezbędnego do Logowania się do serwisu oraz adresu e-mail , Podawanie pełnych danych osobowych jest wymagane przez serwis PanelKomentarzy.pl wyłącznie w przypadku zamówienie produktu lub chęci otrzymania Faktury Vat.
3. Właściciel może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z serwisu  przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych podczas rejestracji.
4. Użytkownik który dokonał poprawnej i nie budzącej zastrzeżeń rejestracji może w ramach serwisu:
a) Korzystać z produktów w określonych jednostkach czasu.
b) Czytać zawarte w serwisie teksty, szkolenia
c) korzystać z wszelkich aplikacji udostępnionych w ramach serwisu PanelKomentarzy.pl
d) Użytkownik może posiadać tyle kont w serwisie PanelKomentarzy.pl ile posiada kont w serwisie allegro.pl , zabronione jest zakładanie kont w PanelKomentarzy.pl na konta allegro.pl nie należące do danego użytkownika.
e) Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom.
f) Jeżeli  użytkownik nie korzystał ze swojego konta przez przynajmniej 60  dni, to jego konto może zostać usunięte przez administratora, nick użytkownika zostaje zarezerwowany wyłącznie dla niego, możliwe jest reaktywowanie konta.
5. Przystąpienie do korzystania z Serwisu także bez Rejestracji jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
7. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a) zapoznałe/am się i zaakceptowałe/am w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy
b) przystępuję do korzystania z Serwisu dobrowolnie,
c) spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,
d) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
e) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną, 
f) wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,
g) wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celach marketingowych i statystycznych,
h) wyrażam zgodę na przekazywanie zgromadzonych danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego, w szczególności w celu wykonania usług świadczonych przez Usługodawcę (Usługodawca może używać zagranicznych serwerów),
i) wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Serwisie,
j) wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Usługodawcy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, a także informacji handlowych (reklam) Usługodawcy i jego kontrahentów.
k) wyrażam zgodę na dostarczenie dowodu zakupu w postaci faktury VAT drogą elektroniczną (plik PDF wysyłany na podany adres e-mail).
9. Użytkownik zarejestrowany może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Oświadczenie o wypowiedzeniu składane przez Użytkownika zarejestrowanego powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym wiadomość powinna zostać wysłana z adresu podanego w Koncie Użytkownika. Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę odebrania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu.

III. Produkty
1. Produktem serwisu PanelKomentarzy.pl jest tzw. panel komentarzy, aplikacja umożliwiająca wyświetlanie komentarzy użytkownika Allegro na jego aukcjach i stronach internetowych.
2. Warunkiem korzystania z serwisu PanelKomentarzy.pl i jego produktów jest opłacenie abonamentu lub spełnienie warunków pozwalających na darmowe korzystanie.
3. Aby umieścić panel allegro w danej aukcji należy posiadać aktywne konto PanelKomentarzy.pl oraz konto na allegro.pl (o takiej samej nazwie), należy zalogować się, wygenerować dany panel, i widoczny kod html skopiować do aukcji allegro (opcja dostępna przy wystawianiu lub edytowaniu aukcji) serwis allegro zapewnia poprawne wyświetlanie panelu pod warunkiem postępowania zgodnie z instrukcją zawartą w serwisie PanelKomentarzy.pl . Serwis PanelKomentarzy.pl nie bierze odpowiedzialności za wpływ panelu na wygląd całej aukcji , ponieważ w dużej mierze zależy to od poprawności kodu html danej aukcji.
4. Serwis PanelKomentarzy.pl nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia powstałe w wyniku nie zastosowania się do regulaminu oraz instrukcji zawartych w serwisie PanelKomentarzy.pl
5. Serwis PanelKomentarzy.pl w przypadku niepoprawnego działania panelu komentarzy z powodów niezależnych od użytkownika, lub przypadków losowych, zobowiązuje się zwrócić pieniądze za abonament za okres w którym panel nie wyświetlał się poprawnie, lub przedłużyć użytkownikowi abonament o czas kiedy panel się wyświetlał nieprawidłowo.

  IV. Darmowe korzystanie z serwisu PanelKomentarzy.pl
1. Każdy użytkownik otrzymuje na start 30 dni na darmowe korzystanie z serwisu PanelKomentarzy.pl i wszystkich jego opcji.
2. Użytkownik który założy konto korzystając z linku polecającego innego użytkownika, lub przy rejestracji poda login innego użytkownika PanelKomentarzy.pl otrzymuje 90 dni na darmowe korzystanie z serwisu PanelKomentarzy.pl i jego opcji.
3. Każdy użytkownik PanelKomentarzy.pl otrzymuje swój indywidualny link polecający, w momencie gdy inny użytkownik założy konto na PanelKomentarzy.pl za pomocą danego linku (i będzie korzystał aktywnie z serwisu ) właściciel danego linku otrzymuje dodatkowe darmowe 30 dni na korzystanie z serwisu PanelKomentarzy.pl. Dzięki jednemu użytkownikowi można zyskać wyłącznie jeden raz darmowe 30 dni.
Przez „aktywne korzystanie z serwisu” rozumiemy założenie konta, wygenerowanie panelu komentarzy i umieszczenie go w swoich aukcjach allegro. Konta bez wygenerowanego panelu komentarzy uznaje się za „nieaktywne”
4. Analogiczna sytuacja do rejestracji przez link polecający występuje gdy nowy użytkownik rejestruje się bezpośrednio na serwisie bez linku polecającego, ale podczas rejestracji poda nick użytkownika polecającego, obaj użytkownicy mają takie same przywileje jak przy korzystaniu z linku polecającego.
5. Na jeden login allegro można założyć wyłącznie jedno konto PanelKomentarzy.pl. W przypadku założenia konta na cudzy login allegro, sprawa zostanie zgłoszona na policję jako nielegalne wykorzystanie dóbr osób trzecich.

  V. Opłata abonamentowa
1. Aby korzystać z serwisu PanelKomentarzy.pl należy opłacić abonament, kwoty abonamentu oraz czas abonamentu jest podany w zakładce „cennik”
2. Serwis PanelKomentarzy.pl zastrzega sobie prawo do zmieniania cen za abonament, o czym powiadomi wcześniej użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź poprzez informację na stronie głównej serwisu.
3. Każdy użytkownik za opłacony abonament może otrzymać fakturę vat lub paragon w tym celu należy w ustawieniach konta zaznaczyć odpowiednią opcję
4. W przypadku nie wywiązania się z postanowień regulaminu przez użytkownika serwis PanelKomentarzy.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia, lub usunięcia konta użytkownika, w takim przypadku serwis nie musi zwrócić danej osobie kwoty opłaconego abonamentu.
5. Serwis PanelKomentarzy.pl zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizowania świadczeń poszczególnym użytkownikom bez podania przyczyny, w tym przypadku żadne opłaty nie będą pobierane.

VI. Reklamacje
1. W przypadku gdy serwis nie będzie działał prawidłowo z winy twórców czy administratorów PanelKomentarzy.pl dłużej niż 12 godzin , serwis zobowiązuje się do zwrócenia kwoty abonamentu za okres w którym serwis lub jego produkt nie działał, lub przedłużenie abonamentu poszczególnym użytkownikom o czas w którym serwis nie działał prawidłowo.
2. Sewis PanelKomentarzy.pl nie odpowiada za niepoprawne wyświetlanie serwisu PanelKomentarzy.pl lub panelu komentarzy gdy wina nie leży po stronie właścicieli czy opiekunów serwisu PanelKomentarzy.pl , zwłaszcza gdy wina jest po stronie serwisu allegro.pl
3. Reklamacje na nieprawidłowości w świadczeniu usług na podstawie Regulaminu mogą zostać złożone:
a) za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@PanelKomentarzy.pl ,
b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Bosmańska 3, 78-100 Kołobrzeg.
4. Każda reklamacja powinna zawierać przynajmniej wskazanie Loginu lub adresu e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.

VII. Obowiązki użytkowników
1. Zabrania się zakładania kont PanelKomentarzy.pl na loginy allegro nie należące do danego użytkownika
2. Zabrania się sprzedawania kont PanelKomentarzy.pl innym użytkownikom
3. Zabrania się wykorzystywania panelu komentarzy poza obrębem serwisu PanelKomentarzy.pl i Allegro.pl
4. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania tekstów, materiałów i innych rzeczy ze stron PanelKomentarzy.pl.

VIII. Inne obowiązki użytkowników
- Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach PanelKomentarzy.pl powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
- Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych PanelKomentarzy.pl , w tym do logo, a także od układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w PanelKomentarzy.pl , przysługują firmie Codia Sp. z o.o. . Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Codia Sp. z o.o. za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Codia Sp. z o.o.

IX. Ochrona danych osobowych
1. Usługodawca zbiera tylko te dane osobowe Użytkownika, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Usługodawcą a użytkownikiem. Dane zbierane są wyłącznie w celu prawidłowego wykonywania usług świadczonych przez Usługodawcę.
2. Usługobiorca wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. 
3. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę.
4. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
5. Administratorem danych osobowych jest Operator Portalu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
6. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, 
d) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
7. W celu realizacji postanowień niniejszego regulaminu, Usługodawca może przetwarzać także następujące dane osobowe usługobiorcy: 
1) nazwisko i imiona Usługobiorcy, 
2) adres do korespondencji, 
3) adresy elektroniczne Usługobiorcy
8. W celu realizacji umów zawartych drogą elektroniczną z Usługobiorcą, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. 
9. Usługodawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu, zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Usługodawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Serwisu oraz wypowiedzeniem umowy.
11. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Usługodawca usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Właściciel zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas logowania i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby organów ścigania oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

  X. Prawo i spory
1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a PanelKomentarzy.pl której przedmiotem są usługi świadczone w ramach PanelKomentarzy.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Codia Sp. z o.o. w ramach PanelKomentarzy.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

XI. Zmiana regulaminu
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu w szczególności w przypadku:
a) zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu serwisu.
b) konieczności dostosowania działania serwisu i zapisów regulaminu do nowych przepisów prawa.
2. O zamiarze zmiany regulaminu Usługodawca zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego regulaminu na internetowych stronach serwisu.
3. Zmiana regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania informacji o tej zmianie.

XI. Postanowienia końcowe
Serwis PanelKomentarzy.pl powstał, aby przynieść maksymalne korzyści zarówno użytkownikom jak i właścicielom, założeniem serwisu PanelKomentarzy.pl jest być fair wobec swoich użytkowników, klientów i współpracowników. Zarząd jak i obsługa serwisu PanelKomentarzy.pl z chęcią podejmą dialog w każdej sprawie kontakt kontak@PanelKomentarzy.pl